Pastvinská přehrada
Historie Výstavbu přehradní hráze a vodní elektrárny provedla v letech 1933-1938 pražská stavební firma ing. M. a F.Pažoutovi. Na technologické části se podílely firmy ČKD Blansko,Škodovy závody Plzeň - Hradec Králové a firma Křižík - Chaudoir Praha. Limnigrafické stanice v Nekoři a v Klášterci nad Orlicí vybudovala firma Havlíček Žamberk a stavbu viaduktu v Pastvinách provedla firma Velflík Praha. Celkový náklad na stavbu činil 40 mil. Kč. z toho technologie 10 mil. KčPopis vodního díla Gravitační ,oblouková hráz Pastviny 1 je vyzděná z lomového kamene na cementovou maltu. Je to poslední vystavěná zděná hráz v ČR. Na koruně hráze je umístěna strojovna návodních uzávěrů a rychlouzávěru přivaděče na vodní elektrárnu. V tělese hráze jsou podélně vedeny dvě revizní štoly - horní a dolní. Pro převedení velkých vod slouží nehrazený korunový přeliv,situovaný v levé části hráze,sestávající ze šesti polí s různou úrovní přelivné hrany.Kapacita přelivu při max. hladině v nádrži je 182,1 m3/s. Od přelivu je voda odvedena skluzem do vývaru,který je uzavřen železobetonovým prahem. Pro vypouštění vody z nádrže slouží dvě spodní výpusti - ocelová potrubí o průměru 1400 mm a celkové kapacitě 58,6 m3/s, umístěné u dna údolí,které jsou hrazeny z návodní strany tabulovými uzávěry a ze vzdušné strany segmentovými uzávěry.Vodní elektrárna pracující ve špičkovém režimu při spádech 22-32m má jednu Francisovu turbinu o hltnosti 12m3/s a instalovaném výkonu 2 700 kW. Ocelové potrubí o průměru 2500mm přivádějící vodu do elektrárny,je na vtoku opatřeno tabulovým rychlouzávěrem a před turbínou kulovým uzávěrem. Přes korunu hráze VD Pastviny I vede komunikace spojující oba břehy. V levé části hráze nad korunovými přelivy je mostovka tvořena železobetonovými nosníky.Šířka koruny hráze je proměnlivá.Nad korunovými přelivy je 4,15m a v druhé polovině dosahuje šíře až 7,5m.

V Pastvinách je přehrada překlenuta dvouobloukovým železobetonovým mostem o rozpětí jednotlivých oblouků 50m a celkové délce 116,35m.Výška mostu nad bývalým řečištěm je 25,0m.

Níže na toku v Nekoři je druhá přehradní nádrž Pastviny II,určená k vyrovnávání nerovnoměrně zpracovávaných průtoků ve špičkové vodní elektrárně.Její hráz,situovaná 1077m pod přehradní hrází Pastviny I,je přímá,gravitační, zděná o délce 40m s hrazeným přelivem v pravé části a bezpodtlakou přepadovou plochou v levé části. Pravobřežní vodní elektrárna s jednou kaplanovou turbinou o instalovaném výkonu 185kW a hltností 5m3/s,zajišťuje vyrovnaný průtok pod vyrovnávací nádrží.


Hydrologické údaje:

-umístění hráze v ř. km Divoké Orlice ........... 90,685
-plocha povodí ...........................................180,83km2 -průměrné roční srážky ...............................1145mm -průměrný průtok ........................................3,60m3/s -průměrný selkový roční odtok .......................115mil. m3 -stoletý průtok .............................................174m3/s -délka vzdutí ................................................5,7km -max.zatopená plocha ..................................110,3ha
Technická data -výška hráze nad terénem .............................31,28m -maximální výška hráze nad základovou spárou .. 38,56m -délka hráze v koruně ......................................192,70m -max. šířka v patě hráze....................................29,60m -šířka koruny hráze nad pevnými bloky............... 6,5m -šířka v koruně hráze nad přelivy....................... 4,15m -poloměr zakřivení hráze.................................. 300m -sklon návodního líce........................................ 1:0,05 -sklon vzdušného líce....................................... 1:0,75 -objem zdiva hrázového tělesa......................... 70 959m3 -kóta koruny hráze ......................................... 474,53 m n.m. -kóta základu hráze ........................................ 436,00 m n.m. -Objem stálého nadržení...................................2,219mil.m3 -Celkový objem nádrže......................................11,032mil.m3 -Celkový objem ochranného prostoru -ovladatelného .................. 8,950 mil. m3 -částečně ovladatelného..... 1,375 mil. m3 -neovladatelného .............. 0,707 mil. m3Další informace na tel.+420 605 218721,nebo na
http://donfelder.cz/pc
potapeni@donfelder.cz

ubytovani